Διοίκηση

Το Ταμείο διοικείται βάσει του Καταστατικού του, από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο έχει και την ευθύνη για την ορθή τήρησή του (π.χ. διαχείριση, εποπτεία, έλεγχος, επενδύσεις, ενημέρωση).

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

  • 6μελές
  • 4ετούς θητείας

Οι αρμοδιότητες των Οργάνων, των Υπηρεσιών και των Επιτροπών του ΤΕΑ Accenture καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Σχετικοί Σύνδεσμοι