Παροχές

Βασικά Χαρακτηριστικά της Παροχής

Η παροχή δίνεται υπό μορφή εφάπαξ και αποτελείται από τις εξής πηγές χρηματοδότησης:

 • τις τακτικές εισφορές του εργοδότη και του εργαζόμενου
 • τις πρόσθετες προαιρετικές εισφορές του εργαζόμενου
 • τις έκτακτες εισφορές του εργοδότη και του εργαζόμενου
 • τις αποδόσεις των επενδύσεων
 • την αναδιανομή των συσσωρευμένων εισφορών του εργοδότη λόγω κλίμακας ωρίμανσης

Δικαίωμα Λήψης Παροχής

Κάθε μέλος δικαιούται να λάβει την παροχή του, όταν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Προϋποθέσεις Λήψης Παροχής
Συνταξιοδότηση Συνταξιοδότηση από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης
Παραίτηση / Απόλυση
 • 55 έτη ηλικίας ή
 • 20 έτη υπηρεσίας στις εταιρίες
Αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητας
 • 55 έτη ηλικίας ή
 • 20 έτη υπηρεσίας στις εταιρίες
Θάνατος ή Αναπηρία Άμεσα (χωρίς εφαρμογή κλίμακας ωρίμανσης)
Αλλαγή εργοδότη με ΤΕΑ Σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλο ΤΕΑ - σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς δικαιωμάτων από και προς στα δύο ΤΕΑ.
Οικειοθελής διαγραφή Όπως σε περίπτωση παραίτησης (ελάχιστος χρόνος ασφάλισης 1 έτος, βάσει νομοθεσίας)

Ύψος Παροχής

Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον Ατομικό του Λογαριασμό.

Κλίμακα Ωρίμανσης

Ειδικά για ασφαλισμένους που αλλάζουν επαγγελματική δραστηριότητα ή διαγράφονται οικειοθελώς από το Ταμείο πριν τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ασφάλισης, το ύψος της παροχής τους υπολογίζεται σαν ποσοστό του ατομικού τους λογαριασμού με βάση την παρακάτω κλίμακα ωρίμανσης και αναλόγως με τον χρόνο υπηρεσίας τους στις Εταιρίες. Από την εφαρμογή της κλίμακας αυτής εξαιρούνται:

 • το ποσό του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του μέλους από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο που μεταφέρθηκε στο Ταμείο και
 • το ποσό των τακτικών, προαιρετικών και έκτακτων εργατικών εισφορών

το συσσωρευμένο ποσό των οποίων λαμβάνεται κατά 100% σε κάθε περίπτωση.

Πίνακας Ωρίμανσης

Συμπληρωμένα Έτη Υπηρεσίας Ποσοστό
<1
0%
1
10%
2
20%
3
30%
4
40%
5
50%
6
60%
7
70%
8
80%
9
90%
10
100%

Αναδιανομή εισφορών λόγω της εφαρμογής της κλίμακας ωρίμανσης

Το συσσωρευμένο ποσό των εισφορών που δεν καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του πίνακα ωρίμανσης, διαμοιράζεται ισόποσα μεταξύ των λοιπών ασφαλισμένων σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Παροχών (δηλαδή, το ποσό αυτό ΔΕΝ επιστρέφεται στο ταμείο), σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Παροχών.