Νομικό & Θεσμικό Πλαίσιο

Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού, το Κοινοτικό Δίκαιο, που ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία και τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η συνταξιοδοτική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί το σύστημα των τριών πυλώνων.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι η κυρίαρχη μορφή συνταξιοδοτικής ασφάλισης του Δεύτερου Πυλώνα. Στην Ελλάδα το Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο για την δημιουργία ΤΕΑ υπάρχει από το 2002.

Σύστημα Τριών Πυλώνων

Οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν τρεις κατηγορίες συνταξιοδοτικών παροχών αποκαλούμενες ως σύστημα τριών πυλώνων και περιλαμβάνουν:

 • Πρώτος Πυλώνας
  Περιλαμβάνει τα σχήματα κοινωνικής (κρατικής) ασφάλισης παρεχόμενα από το κράτος
 • Δεύτερος Πυλώνας
  Περιλαμβάνει τα σχήματα επαγγελματικών συντάξεων που παρέχονται στους εργαζόμενους μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών ή Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
 • Τρίτος Πυλώνας
  Κατατάσσονται όλες οι υπόλοιπες μορφές ιδιωτικής αποταμίευσης περιλαμβανομένων των ατομικών ασφαλιστικών συμβολαίων

Στην αγορά υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της εταιρικής ασφάλισης και κατατάσσονται στον Δεύτερο Πυλώνα:

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστήρια

 • Παρέχονται από ασφαλιστικές εταιρίες και καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς
 • Τα προγράμματα αυτά έχουν ως σκοπό την απόδοση κέρδους στις ασφαλιστικές εταιρίες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και αποτελούν ένα μέρος του συνόλου υπηρεσιών που αυτές παρέχουν
 • Ελέγχονται από την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Ανεξάρτητη εποπτική αρχή του Υπουργείου Οικονομικών)
 • Δεν προσφέρουν πλήρη συνταξιοδοτική προστασία στους ασφαλισμένους

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)

Έχουν ήδη καθιερωθεί σε Ευρώπη και ΗΠΑ, παρέχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ασφαλιστικών εταιριών εφόσον:

 • Ρυθμίζουν τις δραστηριότητές τους μέσα από σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες
 • Αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο/κλάδους εργαζομένων
 • Έχουν ως σκοπό να παρέχουν στα μέλη τους κάλυψη επιπλέον αυτής που παρέχεται από την κοινωνική ασφάλιση
 • Λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και όχι με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα όπως π.χ. λειτουργεί η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • Τα ΤΕΑ συνταξιοδοτικών παροχών αποτελούν μια μορφή μακροχρόνιας και συμφέρουσας αποταμίευσης