Επενδύσεις

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου και την Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής.

Οι Επενδύσεις των Κεφαλαίων του ΤΕΑ Accenture διέπονται από τις αρχές:

  • Της συνετής-συντηρητικής διαχείρισης
  • Της διασποράς
  • Της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί.

Η αποτίμηση του ενεργητικού του ΤΕΑ, σύμφωνα με τους κανόνες του Άρθρου 4 του Νόμου 3532 του 2014, γίνεται στην εύλογη αξία του.

Τα μέλη του ΤΕΑ μπορούν να συνδεθούν στον ατομικό τους λογαριασμό για να δούν την αξία του.

Οι 30 τελευταίες αποτιμήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ενεργητικό ΤΕΑ

Ημερομηνία Αξία
Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα

Συχνές Ερωτήσεις

Η ασφαλιστική τοποθέτηση καθώς και οι επενδύσεις των περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΑ Accenture πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, στο άρθρο 29 του Καταστατικού και στον Κανονισμό Επενδύσεων. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα χαρτοφυλάκια του ΤΕΑ Accenture.

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ Accenture αποφασίζει τη θέσπιση του κατάλληλου διαχειριστικού πλαισίου που περιλαμβάνει στόχους απόδοσης και κινδύνου, δείκτες αναφοράς και περιορισμούς επενδύσεων ύστερα από σχετική εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.

Οι Επενδύσεις των Κεφαλαίων του ΤΕΑ Accenture διέπονται από τις αρχές:

  • Της συνετής-συντηρητικής διαχείρισης
  • Της διασποράς
  • Της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί.