Εισφορές

Τύποι Εισφορών

 • Τακτικές εισφορές εργαζομένων
  Κάθε ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει τακτικές εισφορές ύψους 1% των ετήσιων αποδοχών του.
 • Πρόσθετες προαιρετικές εισφορές εργαζομένων
  Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλλει πρόσθετες προαιρετικές εισφορές δηλώνοντας προς το TEA Αccenture, το πρόσθετο ποσοστό που επιθυμεί να καταβάλλει, με τον περιορισμό ότι αυτό δεν ξεπερνά το 25% των ετήσιων αποδοχών του. Οι προαιρετικές εισφορές είναι επιπλέον της τακτικής εισφοράς εργαζόμενου και θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση.
 • Τακτικές εισφορές εργοδότη
  Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο με 4,5% των ετήσιων αποδοχών του μέλους. Με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΑ, από 1.9.2019 οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές θα αυξηθούν κατά ποσοστό 0,5% και θα ανέλθουν σε ποσοστό ίσο με 5%. Οι τακτικές εισφορές εργοδότη καταβάλλονται στην περίπτωση εργαζομένων που κατέχουν ανώτερες ή ανώτατες θέσεις (διευθυντικά στελέχη), όπως αυτές ορίζονται από το ΔΣ του ΤΕΑ, ή ανήκουν στο Διοικητικό προσωπικό των Εργοδοτριών Εταιρειών και έχουν συμπληρώσει 6 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στις Εργοδότριες Εταιρείες.
 • Έκτακτες εισφορές εργοδότη και εργαζομένου
  Επιπλέον των παραπάνω εισφορών επιτρέπονται και έκτακτες καταβολές εισφορών τόσο από τον ασφαλισμένο όσο και από τις εργοδότριες εταιρείες. Για την καταβολή έκτακτων εισφορών απαιτείται γραπτή αίτηση προς το Ταμείο και έγκριση από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Δ.Σ. του ΤΕΑ.
  Ειδικά για τις έκτακτες εισφορές εργαζομένων που γίνονται κατόπιν αίτησης τους, η έγκριση δίνεται κατόπιν ελέγχου από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και δεδομένου ότι το σύνολο τακτικών, πρόσθετων προαιρετικών και εκτάκτων εισφορών δεν ξεπερνά το 30% των ετήσιων αποδοχών.

Υπολογισμός και Τρόπος Καταβολής Εισφορών

Για τον υπολογισμό των εισφορών στο ΤΕΑ, θεωρούνται ως αποδοχές το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών που λαμβάνει το μέλος από τις Εργοδότριες Εταιρείες, όπως πχ.:

 • Μισθός
 • Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων και Επίδομα αδείας
 • Bonus (Individual Performance Bonus (IPB), Global Annual Bonus (GAB))
 • Προσαύξηση βαρδιών

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται επί των μικτών αποδοχών και η παρακράτηση πραγματοποιείται αυτόματα από την μηνιαία μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Υπολογιστή Καθαρών Αποδοχών για να δουν σε ποιο ύψος διαμορφώνονται οι καθαρές αποδοχές τους, μετά την επιλογή διαφορετικών ποσοστών τακτικών, προαιρετικών και έκτακτων εργατικών εισφορών.

Τρόπος Καταβολής Εισφορών

Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές

Καταβάλλονται προς το ΤΕΑ Accenture έως την 10η ημέρα του Σεπτεμβρίου για το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου έως και 28 Φεβρουαρίου και την 10η ημέρα του Μαρτίου για το διάστημα 1 Μαρτίου έως και 31 Αυγούστου.

Για νεοεισερχόμενους στο ΤΕΑ είναι δυνατόν να γίνονται σε άλλο χρόνο, ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψής τους.

Τακτικές και Προαιρετικές εισφορές εργαζομένων

Παρακρατούνται από τις Εργοδότριες Εταιρείες από τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές και αποδίδονται έως την 10η ημέρα κάθε επόμενου ημερολογιακού μήνα προς το ΤΕΑ Accenture.