Περιγραφή

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Accenture (ΤΕΑ Accenture) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αποτελεί Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής συμμετοχής στο οποίο δυνατότητα ένταξης έχουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «ACCENTURE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ACCENTURE Β.Ρ.Μ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε.»

Το ΤΕΑ Accenture αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές των παραπάνω εταιρειών προς τους εργαζομένους τους, καθώς δίνει τη δυνατότητα απόκτησης συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Accenture δίνει στους εργαζόμενούς της την ευκαιρία να αποταμιεύσουν για το μέλλον τους με γνώμονα τη διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου και μετά τη συνταξιοδότηση.

Αποτελεί ένα από τα πρώτα TEA που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, γεγονός το οποίο αποδεικνύει στην πράξη τη δέσμευση της εταιρείας για παροχή υψηλού επιπέδου παροχών προς τους εργαζομένους της.