Διαδικασία Συμμετοχής

Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό παρακάτω προϋποθέσεις, ο εργαζόμενος πλέον έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Εγγραφής Μέλους.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Όλοι οι υπάλληλοι των εταιρειών Accenture AE ή Accenture BPM, οι οποίοι:

  • απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εγγεγραμμένοι στη μισθοδοσία των ανωτέρω εταιρειών
  • υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΤΕΑ

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Ταμείο.

Κάθε υπάλληλος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο Ταμείο από την ημερομηνία πρόσληψης του, μετά από αίτηση υπαγωγής και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του TEA Αccenture και μπορεί να ορίσει τα ποσοστά των εισφορών του συμπληρώνοντας την Αίτηση εγγραφής στο Ταμείο.

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε στο Ταμείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής
  • Τυπώστε την Αίτηση Εγγραφής
  • Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία
  • Υπογράψτε το αφού βεβαιωθείτε ότι το έχετε συμπληρώσει σωστά
  • Αποστείλετέ το στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Ταμείο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οποτεδήποτε μέσα στο έτος.

Μεταβολή Εισφοράς

Ο εργαζόμενος μπορεί να τροποποιήσει τις επιλογές του σε εξαμηνιαία βάση (κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως 15η Μαρτίου και 1η έως 15η Σεπτεμβρίου) ή και να σταματήσει την καταβολή εισφορών στο Ταμείο, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη Αίτηση Μεταβολής Εισφοράς.

Όλες οι συμπληρωμένες Αιτήσεις θα εγκρίνονται & θα υπογράφονται από εκπρόσωπο του ΔΣ του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Διακοπή Εισφορών / Μακροχρόνια Άδεια

Το μέλος μπορεί να διακόψει την καταβολή της τακτικής εργατικής εισφοράς ή/και της πρόσθετης προαιρετικής εργατικής εισφοράς οποτεδήποτε, μετά από σχετική γραπτή ειδοποίηση προς το TEA Αccenture και αφού συμπληρώσει την Αίτηση Μεταβολής Εισφοράς (συμπληρώνοντας ποσοστό εισφοράς 0%).

Σε περίπτωση που το Μέλος θελήσει μελλοντικά να καταβάλλει και πάλι εισφορές στο ΤΕΑ Accenture, η μεταβολή αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως 15η Μαρτίου & 1η έως 15η Σεπτεμβρίου.

Σε περιπτώσεις άδειας μητρότητας, μακροχρόνιας ασθένειας, άδειας άνευ αποδοχών ή άλλης ανάλογης κατάστασης όπου το μέλος δεν λαμβάνει μισθό από τον εργοδότη του (Μακροχρόνια Άδεια), το μέλος αυτό δεν θα χάνει την ιδιότητα του και θα παραμένει ασφαλισμένο στο TEA Αccenture. Κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας και μέχρι τη λήξη αυτής δεν θα καταβάλλονται στο TEA Αccenture οι κάθε είδους εργοδοτικές και εργατικές εισφορές. Οι ως άνω εισφορές θα αρχίσουν να καταβάλλονται και πάλι με την επιστροφή του μέλους στην εργασία του και την πληρωμή του μισθού του. Ο χρόνος απουσίας (μακροχρόνια άδεια), προσμετράται στο χρόνο ασφάλισης στο TEA Αccenture βάσει του οποίου υπολογίζονται τα ποσοστά ωρίμανσης.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ήδη σε Μακροχρόνια Άδεια κατά την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑ Accenture, η εγγραφή στο ΤΕΑ Accenture και η πληρωμή των ως άνω εισφορών θα αρχίσουν να γίνονται με την επιστροφή του μέλους στην εργασία του και την πληρωμή του μισθού του.