Συχνές Ερωτήσεις

Εισφορές

Τα ποσοστά της προαιρετικής εργατικής εισφοράς μπορούν να μεταβληθούν δύο (2) φορές το χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως 15η Μαρτίου και 1η έως 15η Σεπτεμβρίου. Η μεταβολή μπορεί να γίνει μετά από συμπλήρωση της σχετικής Αίτησης Μεταβολής.

Παροχές

Κάθε μέλος δικαιούται να λάβει την παροχή του, όταν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Προϋποθέσεις Λήψης Παροχής
Συνταξιοδότηση Συνταξιοδότηση από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης
Παραίτηση / Απόλυση
  • 55 έτη ηλικίας ή
  • 20 έτη υπηρεσίας στις εταιρίες
Αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητας
  • 55 έτη ηλικίας ή
  • 20 έτη υπηρεσίας στις εταιρίες
Θάνατος ή Αναπηρία Άμεσα (χωρίς εφαρμογή κλίμακας ωρίμανσης)
Αλλαγή εργοδότη με ΤΕΑ Σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλο ΤΕΑ - σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς δικαιωμάτων από και προς στα δύο ΤΕΑ.
Οικειοθελής διαγραφή Όπως σε περίπτωση παραίτησης (ελάχιστος χρόνος ασφάλισης 1 έτος, βάσει νομοθεσίας)

Επενδύσεις

Η ασφαλιστική τοποθέτηση καθώς και οι επενδύσεις των περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΑ Accenture πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, στο άρθρο 29 του Καταστατικού και στον Κανονισμό Επενδύσεων. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα χαρτοφυλάκια του ΤΕΑ Accenture.

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ Accenture αποφασίζει τη θέσπιση του κατάλληλου διαχειριστικού πλαισίου που περιλαμβάνει στόχους απόδοσης και κινδύνου, δείκτες αναφοράς και περιορισμούς επενδύσεων ύστερα από σχετική εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.

Οι Επενδύσεις των Κεφαλαίων του ΤΕΑ Accenture διέπονται από τις αρχές:

  • Της συνετής-συντηρητικής διαχείρισης
  • Της διασποράς
  • Της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί.