Πλεονεκτήματα και Οφέλη Συμμετοχής

 • Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος
 • Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικής Κουλτούρας
 • Υψηλές Εταιρικές Εισφορές
 • Δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΑ με καταβολή προσωπικών εισφορών από την πρόσληψη
  Στην ασφάλιση του TEA δύναται να υπαχθεί το απασχολούμενο με σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό των εταιρειών Αccenture A.E. και Αccenture Β.Ρ.Μ. A.E. από την ημερομηνία πρόσληψης ή διορισμού τους με καταβολή προσωπικών εισφορών.
  Η υπαγωγή στο ΤΕΑ γίνεται με τη συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του TEA και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων Διοίκησης.
 • Οι εισφορές γίνονται αυτόματα μέσω μισθοδοσίας
  Η Τακτική Εισφορά του μέλους που επιθυμεί να εγγραφεί στο ΤΕΑ είναι ίση με 1%. Επίσης, κατά την εγγραφή του στο ΤΕΑ, το μέλος δύναται να καταβάλλει πρόσθετες προαιρετικές εισφορές.
  Οι τακτικές και προαιρετικές εργατικές εισφορές παρακρατούνται από τις Εργοδότριες Εταιρείες κάθε εργαζομένου από τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και αποδίδονται έως την 10η ημέρα κάθε επόμενου ημερολογιακού μήνα προς το TEA.
 • Οι εργοδοτικές / εργατικές εισφορές και οι παροχές του ΤΕΑ δεν φορολογούνται
  Σύμφωνα με το Άρθρο 14, παράγραφο 1ε του νόμου 4172/2013, οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο, δε θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία και εξαιρούνται της φορολογίας.
  Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 14, παράγραφο 1στ του νόμου 4172/2013, η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου, δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και εξαιρείται της φορολογίας.