Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

To Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του προσωπικού των εταιριών Accenture ΑΕ και BPM (το "Ταμείο") ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική καθώς επίσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, η ως άνω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενδεικτικά αναφερομένων, τον Νόμο 2472/1997, τους κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από τις 25 Μαΐου 2018 σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός- GDPR») και την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία, που τυχόν εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ένταξη σας στην ασφάλιση του Ταμείου και η διαχείριση της ασφαλιστικής σας σχέσης.

Για το Ταμείο, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό το Ταμείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι υπό τον έλεγχό του.

2. Πώς το Ταμείο λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα

Το μεγαλύτερο μέρος των προσωπικών σας δεδομένων παρέχεται από τα συστήματα ανθρωπίνου δυναμικού του εργοδότη σας, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων της μισθοδοσίας σας. Άλλα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται άμεσα από εσάς ως μέλος του Ταμείου, ή από τρίτους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση του Ταμείου.

3. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Το Ταμείο εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για να μειώσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως επίσης και της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας ή αλλοίωσης τους. Ειδικότερα, το Ταμείο εφαρμόζει πολιτική ασφάλειας στα συστήματά του για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εκπαιδεύει τους εργαζομένους του, αναφορικά με θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι o εργοδότης σας ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου ACCENTURE, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της λειτουργίας του Ταμείου, καθώς και ελεγκτικές εταιρείες και οι εποπτικές Αρχές. Σημειώνεται ότι το Ταμείο απαιτεί από τους εργολάβους του ή/και συνεργάτες του που επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό του να συμμετέχουν στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να διατηρούν και αυτοί τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων, που επεξεργάζονται για λογαριασμό του Ταμείου, να δεσμεύονται ότι η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται από άτομα που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο και επίβλεψη τους, διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας έναντι του Ταμείου.

4. Επικαιροποίηση – Ενημέρωση

Το Ταμείο δεσμεύεται να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι πάντα ακριβείς, εν τούτοις θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επικαιροποιήσει τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Εάν πρέπει να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Ταμείο.

5. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τη χρήση και εν γένει επεξεργασία από το Ταμείο των προσωπικών σας δεδομένων, την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά αναφέρονται στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, ή για την παρούσα πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ταμείο.

6.Τροποποίηση των όρων

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και ενημερώνει μονομερώς την παρούσα πολιτική οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εν λόγω πολιτική για τυχόν αλλαγέςκαθώς η συνεχής χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται ότι αποδέχεσθε όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής.