Αρχές Λειτουργίας

Η λειτουργία του ΤΕΑ Accenture υπόκειται στις παρακάτω αρχές:

Αρχή της Συνετής Διαχείρισης

Το Ταμείο αναγνωρίζει και καταγράφει τους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των σκοπών του. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να προέρχονται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως αλλαγές στο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Οι διαχειριστικές διαδικασίες θεσπίζονται λαμβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός η υλοποίηση του οποίου είναι επαρκώς πιθανή ώστε να το λάμβανε υπόψη του ένας συνετός διαχειριστής.

Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης

Οι λειτουργικές διαδικασίες αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη με πνεύμα ισότητας. Δεν επιτρέπονται οι επιλεκτικές λειτουργικές διαδικασίες μεταξύ μελών που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με αποτέλεσμα το όφελος ορισμένων μελών εις βάρος άλλων μελών. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός προσώπων που έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στο Ταμείο.

Αρχή της Σταθερότητας των Διαδικασιών

Οι ίδιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο, εκτός και αν έγκυρες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων αλλάξουν τον συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης.

Αρχή της Διαφάνειας

Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και βρίσκονται πάντα μέσα στα πλαίσια των νομικών ρυθμίσεων της πολιτείας, των κανονιστικών ρυθμίσεων της εποπτείας και του καταστατικού του Ταμείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ενημέρωσης:

 • για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου
 • για τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους της ασφαλιστικής του σχέσης
 • για τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ασφάλισής του στο Ταμείο
 • για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του ή αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από το Ταμείο
 • για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου

Αρχή της Ιστορικότητας των Καταγραφών

Οι λειτουργικές διαδικασίες καταγράφονται (ηλεκτρονικά, e-mail) στο μέτρο του δυνατού και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή και προσβάσιμα σε κάθε έλεγχο έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης διερεύνηση κάθε λειτουργικής διαδικασίας.

Ως μέσα καταγραφής θεωρούνται:

 • Ηλεκτρονικά (e-mail)
 • Αλληλογραφία
 • Τηλεομοιοτυπία (fax)

Αρχή της Απλότητας των Διαδικασιών με Διασφάλιση της Βιωσιμότητας

Οι λειτουργικές διαδικασίες του Ταμείου θα είναι όσο το δυνατόν απλούστερες προκειμένου το Ταμείο να λειτουργεί κατά τρόπο ευέλικτο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά του και τα δικαιώματα των μελών του.

Επενδυτικές Αρχές

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου, ο οποίος ενσωματώνει τις επενδυτικές αρχές:

 • του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ελληνικού και Κοινοτικού)
 • των εταιριών

Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου επιλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.

Γενικές Επενδυτικές Αρχές του Ταμείου

Οι Επενδύσεις των Κεφαλαίων του ΤΕΑ Accenture διέπονται από τις αρχές:

 • Της συνετής-συντηρητικής διαχείρισης
 • Της διασποράς
 • Της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί

Οι επενδύσεις γίνονται σύμφωνα με τον «κανόνα της συνετής διαχείρισης» και ιδιαίτερα σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 • Τα Κεφάλαια των Αποθεματικών του ΤΕΑ Accenture επενδύονται με κανόνα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων το ΤΕΑ Accenture ή ο φορέας που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των ασφαλισμένων
 • Τα Κεφάλαια των Αποθεματικών του ΤΕΑ Accenture επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του
 • Τα Κεφάλαια που προορίζονται για τα τεχνικά αποθεματικά επενδύονται κατά τρόπο που προσιδιάζει στη φύση και τη διάρκεια των προσδοκώμενων παροχών
 • Τα Κεφάλαια των αποθεματικών του ΤΕΑ Accenture επενδύονται κατά τρόπο διαφοροποιημένο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξυπηρέτηση από κάποιο συγκεκριμένο εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά
 • Επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση και έγκριση από το Δ.Σ. του ΤΕΑ Accenture